Zespół Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

Wywiadówka

Ogłoszenie

 W czwartek, 17 września 2015 r. o godz. 17:00 w budynku Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej, odbędzie się „Wywiadówka”, na którą Szanownych Rodziców – wszystkich uczniów ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum, serdecznie w imieniu wszystkich nauczycieli i wychowawców zapraszam.

Dyrektor
Zespołu Szkół im. Jana Pawła II
w Godowej

mgr Wojciech Małek

 

Wyprawka szkolna 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

(rządowy program „Wyprawka Szkolna 2015” reguluje Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych) 

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników należy złożyć w sekretariacie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej w nieprzekraczalnym terminie do dnia 4 września 2015 r. 

Pomoc finansową w postaci dofinansowania zakupu  podręczników w ramach rządowego programu „Wyprawka Szkolna 2015”mogą otrzymać:

  • uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę w kl. III szkoły podstawowej oraz w kl. IV technikum, w których dochód na osobę w rodzinie nie przekracza kwoty o której mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o świadczeniach rodzinnych z dnia 28 listopada 2003 r.,  tj. 574 zł na osobę w rodzinie,
  • uczniowie rozpoczynający w roku szkolnym 2015/2016 naukę  w kl. III szkoły podstawowej oraz w kl. IV technikum pochodzących z rodzin, w których dochód na osobę przekracza wyżej wymienione kryterium dochodowe ale w rodzinie występują uzasadnione przypadki określone w art. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. ubóstwo, sieroctwo, bezdomność, bezrobocie, długotrwała lub ciężka choroba, przemoc w rodzinie, klęska żywiołowa lub ekologiczna, potrzeba ochrony macierzyństwa lub wielodzietności, zdarzenia losowe i sytuacje kryzysowe. Liczba uczniów, którym zostanie udzielona pomoc w tym trybie, nie może przekroczyć w gminie 5% ogólnej liczby uprawnionych uczniów.
  • uczniowie słabowidzący, niesłyszący, słabosłyszący, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu lekkim, z niepełnosprawnością intelektualną w stopniu umiarkowanym lub znacznym, z niepełnosprawnością ruchową, w tym z afazją, z autyzmem, w tym z zespołem Aspergera, uczęszczających w roku szkolnym 2015/2016 do klasy III, V, VI szkoły podstawowej lub klasy II i III gimnazjum, szkół ponadgimnazjalnych,  posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, wydane przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną.
  • uczniowie z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym.   

Szczegółowe informacje zawarte są w Informacji, sporządzonej na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków udzielania pomocy finansowej uczniom na zakup podręczników i materiałów edukacyjnych. 

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej w ramach Rządowego Programu „Wyprawka Szkolna 2015” można odbierać w sekretariacie szkoły lub pobrać z naszej strony internetowej.  

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016

 

 

 

Ruszyło głosowanie na utworzenie Pracowni Orange w Strzyżowie.

Nowoczesna świetlica multimedialna to Lokalne Centrum Aktywności, miejsce spotkań, działań, w którym ludzie będą zdobywać wiedzę w oparciu o nowoczesne technologie, przełamywać bariery związane z korzystaniem z sieci, integrować się.


 

Aby zagłosować należy wejść na stronę https://glosuj.pracownieorange.pl, założyć konto, podać swoje imię, nazwisko, adres mailowy i ODDAĆ SWÓJ GŁOS.

Każdego dnia po zalogowaniu na konto wskazane jest oddanie 5 głosów.
Głosowanie potrwa do 10 sierpnia 2015 r.

 

 

WAŻNA INFORMACJA

Uprzejmie informuję, iż w roku szkolnym 2015/2016 dotacją celową objęci są uczniowie klas I-II i IV szkół podstawowych oraz I gimnazjów. W związku z powyższym rodzice w/w klas nie dokonują zakupu podręczników i materiałów ćwiczeniowych. Obowiązek zakupu spoczywa na szkołach.

 

Wykaz podręczników obowiązujących
w Zespole Szkół im.
 Jana Pawła II w Godowej

w roku szkolnym 2015/2016

 

W roku szkolnym 2015/2016 podręczniki i materiały ćwiczeniowe
dla klas I, II, IV Szkoły Podstawowej i I Gimnazjum
zostaną zakupione przez szkołę.

Podręczniki finansowane są przez Ministerstwo Edukacji Narodowej.

 

Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Godowej

 

 Klasa III
Szkoła Podstawowa


[Pobierz]

 
 Klasa V
Szkoła Podstawowa


[Pobierz]

Klasa VI
Szkoła Podstawowa


[Pobierz]

 

Gimnazjum Publiczne im. Jana Pawła II w Godowej

 

 Klasa II
Gimnazjum
 
[Pobierz]

Klasa III
Gimnazjum


[Pobierz]

 

 

Piknik Rodzinny - Gramy dla Sylwii

 

Kampania Ja czytam - największe wydarzenie edukacyjne 2015 roku!

Od kwietnia br. w ZS w Godowej realizowany jest projekt edukacyjny Ja czytam. Jego celem jest rozwijanie kompetencji czytania, co Ministerstwo Edukacji Narodowej uznaje za kluczowe zadanie szkoły.

Aby wywołać wśród uczniów modę na czytanie, zorganizowany został w szkole Dyskusyjny Klub Edukacyjny, w ramach którego jego członkowie wspólnie omawiają problematykę utworów współczesnych pisarzy. Czytane teksty dobierane są w ten sposób, żeby wzbudzić u dzieci zainteresowanie literaturą, dlatego też traktują one o problemach istotnych dla wybranych grup wiekowych.

Kampania Ja czytam pozwala realizować zadania konieczne w sposób niekonwencjonalny i nieschematyczny. Ponadto jest dobrym sposobem na przełamanie codziennej rutyny, zdobycie nowych kompetencji oraz wzmocnienie więzi nauczyciela z uczniami. Podczas spotkań członków Dyskusyjnego Klubu Edukacyjnego panuje przyjazny klimat sprzyjający nauczaniu i uczeniu się. Uczniowie czytają, bo chcą, a nie, bo muszą.

 

 

 

PODZIĘKOWANIA

Rada Rodziców i uczniowie Zespołu Szkół im. Jana Pawła II w Godowej, dziękuje Panu Dyrektorowi - Wojciechowi Małkowi oraz wszystkim nauczycielom za zorganizowanie zabaw sportowych i innych zajęć w dniu 01.06.2015 z okazji „Międzynarodowego Dnia Dziecka”.

Szczególne podziękowania  kierujemy do:

- Państwa Renaty i Czesława  Fiołek -Zakład Masarsko-Wędliniarski, za wyroby wędliniarskie potrzebne do zorganizowania grilla,

- Panu Andrzejowi Sieczkowskiemu Sołtysowi naszej miejscowości, za zakup napojów,

- Panu Maćkowi Ziobro – Radnemu do Rady Miejskiej, za zakup lodów,

- Panu Piotrowi Tomkowiczowi – Radnemu do Rady Miejskiej, za zorganizowanie dmuchanej zjeżdżalni, która była także udostępniona dla dzieci pozaszkolnych w godzinach popołudniowych, oraz napojów na wieczorną dyskotekę dla dzieci starszych,

- dla ponów strażaków i pracownikom CSTiR w Strzyżowie za rozłożenie i złożenie zjeżdżalni.

 

                              Przewodnicząca Rady Rodziców

                                                  Bożena Pawłowska

 

 

Serdecznie zapraszamy rodziców uczniów
klas I-III Szkoły Podstawowej na uroczystość z okazji
Dnia Rodziny,
która odbędzie się 10 czerwca 2015 r. o godz. 10:00 w Zespole Szkół im. Jana Pawła II w Godowej

 

 

Dzień Dziecka

Dnia 01.06.2015 r. w Zespole Szkół w Godowej odbędzie się Szkolny Dzień Dziecka.

Harmonogram Dnia Dziecka

Harmonogram Dnia Dziecka

 

e-dziennik

Bardzo ważne!!!

Dziennik elektroniczny dla klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum.

 

Rodzice, którzy chcieliby korzystać z bezpłatnego dziennika elektronicznego są zobowiązani do wypełnienia OŚWIADCZENIA o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych.

 

Przypominamy jednocześnie, iż nie ma obowiązku korzystania z dziennika elektronicznego, a co za tym idzie udostępniania swoich danych osobowych!

 

Rodzice, którzy nie wypełnili oświadczenia, a chcieliby korzystać z dziennika elektronicznego, proszeni są o dostarczenie wypełnionego i podpisanego dokumentu
DO SEKRETARIATU ZESPOŁU SZKÓŁ IM. JANA PAWŁA II W GODOWEJ

OŚWIADCZENIE o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

 

 

Nasze gimnazjum zalogowało się do działania

 

Nasze gimnazjum bierze udział w projekcie edukacyjnym pt. „Zaloguj się do działania”. Projekt ten jest realizowany we współpracy i przy wsparciu Fundacji Rozwoju „Dobre Życie”, która ma na koncie wiele sukcesów, w tym z zakresu edukacji obywatelskiej i rozwijania kompetencji młodzieży na Podkarpaciu.

Głównym założeniem projektu jest otworzenie się młodzieży na codzienne wyzwania swojej społeczności i dostarczenie jej wiedzy i umiejętności przydatnych w organizowaniu wydarzeń na rzecz szkoły i okolicy. Planowanie pracy, podział zadań w grupie, efektywna współpraca, rozpoznawanie potencjału swojego i innych, dogadywanie się, nawiązywanie relacji, rozwiązywanie konfliktów i problemów, budowanie pozycji w grupie i inne zdobyte lub rozwinięte kompetencje przydadzą się w szkole i w życiu dorosłym.

Dzięki nowatorskiemu podejściu doświadczonych trenerek i coacha oraz ekspertów, takich jak filmowcy i fotografowie współpracujący z Fundacją, każdy młody człowiek znajdzie w tym projekcie coś dla siebie.  Każdy otrzyma też na koniec certyfikat potwierdzający zdobyte umiejętności. Przyda się on w przyszłości, np. podczas starań o wolontariat, staż lub miejsce pracy. Szkolenia i działania dla młodzieży trwają od sierpnia 2015 do lutego 2016. Obecnie trwa rekrutacja do projektu.

 

Gimnazjalisto! Gimnazjalistko! Wejdź na stronę, zobacz szczegóły, w tym terminy wyjazdowych, bezpłatnych szkoleń i zgłoś się: www.dobrezycie.org/dzialam/mlodziez

 

W projekcie bierze udział siedem szkół z Gminy Strzyżów. Jest on realizowany w ramach programu Obywatele dla Demokracji, finansowanego z Funduszy EOG.


 

 

 

Naszą witrynę przegląda teraz 7 gości 

Logo internetowego dziennika lekcyjnego

ShoutBox
Musisz być zalogowany, by móc pisać